top of page
download.jfif

Koto Ryu: Noguchi Yukio
Gyokko Ryu: Ishizuka Tetsuji
Togakure Ryu: Tsutsui Takumi
Gyokushin Ryu: Kan Jun'ichi
Kumogakure Ryu: Furuta Koji
Gikan Ryu: Sakasai Norio
Shinden Fudo Ryu: Nagato Toshiro
Takagi Yoshin Ryu: Sakasai Norio

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

306-227-4166

bottom of page